Zarząd
  Kontakt
  Zarys Historii
  Nasz Patron
  10 Przykazań Strażaka
  Hymn Strażaków
  Statut
  Galeria
  Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
  Przetarg
 

Zarys Historii

Zarys Historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Straż w Osieku powstała dzięki ówczesnym mieszkańcom a zarazem lokalnym działaczom społecznym, którzy byli pierwszymi osobami chętnymi do założenia Straży w Osieku, a było to latem 1949 roku, gdzie zebrali się po raz pierwszy Jan Zieliński, Władysław Majcherkiewicz, Józef Żak, Józef Kluczewski, Jan Ziarno i kilku innych, decydowali o oficjalnym utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
W pierwszym okresie zapisało się 22 członków mieszkańców Osieka. Został utworzony pierwszy Zarząd gdzie Prezesem został Jan Zieliński. Trudne były początki tej nowej organizacji, przede wszystkim z braku jakiego kolwiek sprzętu.
Dzięki staraniom Straż otrzymała sikawkę ręczną na podwoziu kołowym oraz rozsuwaną drabinę Szczerbowskiego.
Nawet tak skromny sprzęt pozwalał już na uczestniczenie w szkoleniach i branie udziału w gaszeniu pożarów, nawet tak dużych jak pożar fabryki OFNE w Olkuszu, który był w 1958r.
I to był jeden z pierwszych czynników mobilizacji druhów do dalszych działań, bo już w tym samym roku Straż zakupiła pierwszą motopompę, która została przekazana wraz używanym samochodem pożarniczym BETFORD.
Dzięki takiemu wyposażeniu Straż z Osieka stała się jedną z liczących się w okolicach. Korzystając z takiego sprzętu zarząd nie przestawał na staraniach się o kolejne wyposażenie.
W 1966 roku następuje zmiana samochodu bojowego na nowszego STARA 21, takie zmiany były możliwe tylko dzięki dużemu wsparciu Komendy Rejonowej Straży w Olkuszu.
Mając sprzęt a nie mając siedziby to powodowało pewne ograniczenia w funkcjonowaniu Straży, gdyż sprzęt znajdował się od samego początku u prywatnych gospodarzy. I tak działaniem kolejnego zarządu wraz z ówczesną Gromadzką Radą Narodową w Sienicznie oraz dzięki mieszkańcom Osieka wyrażającym zgodę na sprzedaż 7 działek wiejskich celem kupienia gruntu pod strażnicę. Jan Żak w 1967 roku wyraził zgodę na sprzedaż część swojego gruntu dla Straży pod budowę Remizy. Po przeprowadzeniu formalności i zapłaceniu za grunt z pozostałych pieniędzy zakupiono część materiału na budowę.
Kamień węgielny pod budowę Domu Strażaka został wmurowany przy udziale władz administracyjnych i związkowych oraz licznie zebranego społeczeństwa Osieka w dniu 21 września 1969r.
Budowa nie szła łatwo, występowało szereg trudności finansowych oraz w zakupie materiałów. Jedną z przyczyn były częste zmiany w samym zarządzie Straży, co wcale nie wpływało na działalność bojową Straży, dowodem jest udział w gaszeniu tak dużego pożaru jak Pożar Rafinerii w Czechowicach Dziedzicach w 1971r. W 1974 roku wybrano nowy zarząd OSP a jego Prezesem został Jan Janczarski, naczelnikiem Antoni Kuś. Zarząd ten okazał się prężnym i stabilnym na wiele lat. Dzięki jego staraniom a przede wszystkim Prezesa budowa została zakończona. Na obchody 30-lecia OSP udało się budynek wykończyć wewnątrz. Wyłoniła się w tym czasie inna potrzeba a mianowicie użyczenie remizy pod sale lekcyjne na czas remontu Szkoły Podstawowej w Osieku, co nastąpiło w 1978r. Remont szkoły oddalił w czasie rozwoju jednostki. Oficjalne przekazanie Domu Strażaka nastąpiło 20 lipca 1980 roku, który powstał dzięki wszystkim strażakom, oraz mieszkańcom Osieka nie należącym do straży, samorządowi Gminnemu, samorządowi Powiatowemu i Komendzie Rejonowej Straży w Olkuszu wraz z Komendantem ppłk. Marianem Stachem.
Strażacy od tego momentu mieli już własne pomieszczenia na sprzęt, który pozwalał na udział w większości akcji gaśniczych.
Kolejne lata oraz warunki lokalowe pozwalały na pozyskiwanie dodatkowego sprzętu oraz wymianę na nowszy, bo już w 1983r. zakupiono drugą nową motopompę. STARA 21 zastąpiono nowszym był to STAR 29 ze zbiornikiem na wodę i motopompą.
Równolegle była doposażona remiza w stoliki krzesła, centralne ogrzewanie, wyposażenie kuchni i wiele innych przedmiotów.
Niestety kolejne lata to kolejne zmiany w składzie zarządu. Gdzie Prezesem został Michał Filo, Naczelnikiem pozostał Antoni Kuś. Bardzo niefunkcjonalny STAR 29 został zamieniony w 1990 r. na STARA 25 który był pozyskany ze Straży zakładowej OFNE w Olkuszu.
Dzięki kolejnym staraniom zarządu, oraz przy wsparciu Komendy Rejonowej Straży w Olkuszu i kpt. poż. Edwarda Kwapisza został pozyskany STAR 244 (KOKA) który również został przekazany ze straży zakładowej OFNE w 1991r. Ten samochód pozwolił naszej jednostce wzbić się na wyżyny statutowej działalności.
I tak w 1992r. załoga z tym samochodem pojechała do wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej. Tego samego roku gasiła duże pożary lasu na terenie Bukowna i Olkusza.

Przełomem naszej jednostki był rok 1995 gdzie jako jedna z pierwszych została wyróżniona przez włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W roku 1997 nasza Straż brała udział w powodzi w Raciborzu. W tym samym roku styrany STAR 244 został poddany kapitalnemu remontowi. Pierwsza nowoczesna motopompa szlamowa została zakupiona w 1998r. dzięki dotacji z KSRG.

W roku 1999r. OSP w Osieku hucznie obchodziła swój jubileusz 50-lecia założenia, w tym dniu został przekazany nowy Sztandar upamiętniający rok założenia oraz Srebrny Jubileusz.

Kolejne lata przynosiły kolejne zmiany w składzie zarządu gdzie Prezesem został Antoni Kuś a Naczelnikiem Stanisław Bilczyński.
W następnych latach OSP w Osieku brała udział w bardzo wielu pożarach, podtopieniach jak również przy zabezpieczeniu różnych imprez i uroczystości Państwowych jak i Kościelnych między innymi w zabezpieczeniu Dni Olkusza, oraz wizyt pielgrzymkowych Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. W następnych latach zarząd pozyskał i doposażył w nowoczesny sprzęt Straż w Osieku.

Dziś OSP w Osieku posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze GCBA Jelcz i GBA Star kilka motopomp, pił motorowych, zestaw medyczny PSP R1, i wiele sprzętu pozwalającego ratować życie i mienie ludzkie.
Obecnie Jednostka wyjeżdża około czterdzieści razy w roku do działań ratowniczo-gaśniczych w tym wielokrotnie dwoma zastępami jednocześnie, jak mówi obecny Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Edward Rogal nasza jednostka jest dużym wsparciem w działaniach.

W ostatnich latach największą akcją był wyjazd do powodzi w miejscowości Tuchów w powiecie Tarnowskim w 2010r. oraz udział dwóch zastępów w pożarze lasu w Bukownie w 2012r.
Dzisiejszy zarząd OSP w Osieku to Prezes Grzegorz Ziarno, V-ce prezes Antoni Kuś, Naczelnik Jarosław Kocjan, Z-ca naczelnika Stanisław Bilczyński, Sekretarz Jerzy Kluczewski, Skarbnik Stanisław Kluczewski, Gospodarz Józef Bigaj, Kronikarz Ilona Bigaj, Członek zarządu, Aleksander Kania.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku